Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.home-max.bg

   Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

   Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които „Баумакс България” ООД предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазин www.home-max.bg. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Последните се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

На имейл eshop@home-max.bg може да изпращате жалби, оплаквания и похвали.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 www.home-max.bg е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „Баумакс България" OOД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.home-max.bg, приета и потвърдена от „Баумакс България” ООД посредством телефон или електронна поща.

 

Чл. 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Баумакс България” ООД, България, гр. София, област София-град, Столична община, р-н „Кремиковци”, ул. „Владимир Вазов” № 83, ЕИК 131313550, представлявано от г-н Захари Занев, Цвета Кънчева, Управители, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.home-max.bg. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.

 

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид и качество.

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Чл. 5. Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Баумакс България” ООД;

2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, р-н „Кремиковци”, ул. „Владимир Вазов” № 83;

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, област София-град, Столична община, р-н „Кремиковци”, ул. „Владимир Вазов” № 83;

4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София -1836, област София-град, Столична община, район "Кремиковци", ул. "Владимир Вазов" № 83,  тел.: 02 902 32 00, e-mail: info_bg@home-max.bg;

5. Вписване в публични регистри:

ЕИК 131313550;

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 276410/09.06.2010 г.;

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG131313550

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.home-max.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена до всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;

10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните стоки са подробно описани в раздел VI.

Когато транспортните разходи са за сметка на Клиента (при отказ от поръчка и др. случаи, изчерпателно описани по-долу), стойността им е посочена в раздел V и VIII.

11. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: „Баумакс България” ООД не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация с Дружеството;

12. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI;

13. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;

14. Минимална продължителност на договора: при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги: „Баумакс България” ООД не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

15. Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, Доставчикът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Доставчика, потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

16. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС


  

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Права и задължения на Клиента:

 Чл. 6.(1) Клиентът има право:

- да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;

- да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.home-max.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.

- да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на „Баумакс България” ООД;

- да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;

- да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;

(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Баумакс България” ООД вреди.

 

Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;

 

Чл. 8. Клиентът се задължава:

- да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

- да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията при генериране и потвърждаване на поръчката;

- да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;

- да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.

 

Права и задължения на „Баумакс България” ООД:

 Чл. 9 „Баумакс България” ООД има право:

- да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;

- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

- да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица - лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

- да изпраща на Клиента, при декларирано съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;

- има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

- по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Баумакс България” ООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

 Чл. 10. „Баумакс България” ООД гарантира предлагането на фабрично нови продукти.

 Чл. 11. „Баумакс България” ООД се задължава:

- да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;

- да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 12. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.home-max.bg, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://www.home-max.bg. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.

(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.home-max.bg и настоящите Общи условия.

(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.home-max.bg и настоящите Общи условия.

Чл. 13. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

(1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електронните изявления извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

Чл. 14. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 16. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти - регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

 

Регистриране на потребител:

Чл. 18. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и доброволна, дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка и да ползва определени функционалности на сайта. За да се регистрира в интернет сайта www.home-max.bg, потребителят трябва да има навършени 18 г. и трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Баумакс България” ООД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

 

Чл. 19. За извършване на регистрация е необходимо да се спазят следните стъпки от потребителя:

1. Избор на бутон „Вход и регистрация”;

2. Въвеждане на лични данни;

3. Въвеждане на данни за доставка;

4. Ако Клиентът желае, с чек бутон отбелязва, че иска да получава фактура, след което въвежда данни за фактура;

5. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия;

6. Регистрацията приключва с натискане на бутон "Регистрация".

Чл. 20. (1) След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола, както и достъп до услугите на електронния каталог.

(2) Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

В случай на загубена (забравена) парола „Баумакс България” ООД изпраща нова парола на електронната поща на Клиента.

Чл 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.home-max.bg, има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.

(2) Чрез линк в своето меню „Редакция на профил” Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

(3) В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

(4) В случай, че не желаете или нямате време да се регистрирате, предлагаме опция "Купи с един клик". Клиентът предоставя имейл, имена и телефонен номер и ние правим поръчка.

 

Сключване на договор от регистриран потребител:

Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

1. Разглеждане на моделите: Клиентът влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча.

2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.

3. При избор на бутон „Влез в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката, в случай че желае да се откажете от избрания продукт.

4. Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон „Променете данните за доставка” и да въведе нови, актуални данни.

5. Приключване на поръчката: Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.

6. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона”Купувам”.

(2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Баумакс България” ООД.

 

V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 24. (1) Чрез дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал (on-line разплащане):

а) Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане, са с брандове Борика, MasterCard и Visa. Необходимо е да се уверите, че Вашата карта е отворена за транзакции в Интернет.

б) Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

в) Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

-В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

г) Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с карта са:

- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

- Данни за автентикация - за идентифицирането ви като картодържател платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че сте регистрирани от вашата банка-Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница, където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

- Данни за поръчката: номера на поръчката, датата, на която е направена, поръчаните стоки и общата дължима сума.

ВАЖНО: „Баумакс България” ООД НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.

д) Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Клиентът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.

(2). Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

Чл. 25. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на „Баумакс България” ООД.

 

Чл. 26. (1) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.

Изключение правят стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (променен фабричен вид). При поръчка на такива стоки, плащането трябва да се извърши предварително.

(2) В случай че Клиентът извърши плащането на цената преди доставка на стоките чрез виртуален ПОС терминал и с приемането на настоящите Общи условия, то същият /Клиентът/ дава и изричното си съгласие за извършване на авансово плащане по смисъла на чл. 53 от Закона за защита на потребителите.

 

Промяна на обявените в сайта цени:

Чл. 27. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено.

(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.

(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

 

VI . ДОСТАВКА

Чл. 28. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан при заявката. Доставката се извършва с куриерска фирма Express One Bulgaria (www.expressone.bg).

 

Чл. 29. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Повече информация за тарифата, с която е съобразена цената на доставката за една поръчка ТУК

 

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчаната от Клиента стока. При тежки и/или едрогабаритни пратки е възможна промяна в цената за доставка след финализиране на поръчката, съобразно условията на куриерската фирма. В тези случаи Доставчикът информира Клиента за промяната в стойността на услугата. Потребителят има възможност да потвърди доставката с нова цена или да откаже промяната и да анулира поръчката.

 

Чл. 30. При заплащане на цената чрез наложен платеж доставката ще бъде извършена в рамките на 2 до 5 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на потвърждение на поръчката от координатор онлайн магазин. Всички разходи по доставката и наложения платеж са за сметка на Клиента.

Срокът на доставка при In-Shop поръчката ("Поръчай онлайн и вземи от магазина") е до 10 работни дни. 

Срокът на доставка на обемни и извънгабаритни пратки е до 8 работни дни.

Артикулите означени с бутон „Клиентска поръчка“ имат по-дълъг срок на доставка от регламентирания. Допълнителна информация може да бъде получена от координатор онлайн магазин.

 

Чл. 31. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

 

Чл. 32. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

 

Чл. 33. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

 

Чл. 34. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента), касова бележка, приемо-предавателен протокол, товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 35. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

Чл. 36. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него цена в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.

 

Чл. 37. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и след установяване на наличие или отсъствие на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.

(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 Чл. 38. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

- с неговото изпълнение;

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

- в други предвидени от закона случаи.

 

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

А) Отказ от доставена стока

Чл. 39. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

 

Чл. 40. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Баумакс България” ООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

 

Чл. 41. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания (променен фабричен вид).

Това включва артикули от следните групи, продавани на л.м. или кв.м:

- кабели, мокети, балатуми, пътеки, изкуствена трева, пердета, бленди за корнизи, мушами, фолиа, лед ленти и други;

- въжета, вериги, шкурки и други;

- кантове, подложка за ламинат и други;

- маркучи, мрежи, покривала, найлони и други;

- постелки за баня, PVC тръби и други.

В случаите, когато Клиентът е избрал да поръча онлайн от сайт home-max.bg артикули от изброените групи, следва поръчката да бъде заплатена предварително.

  1. Трябва да се избере опция за плащане epay.bg
  2. След финализиране на поръчката се отваря система за електронни плащания epay.bg, откъдето може да бъде избрана някоя от следните опции - плащане през интернет, в брой на каса на EasyPay, чрез банков превод или банкомат.

Ако Клиентът не извърши предварително плащане за стоки изработени по поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания, Доставчикът се освобождава от задължението си за изпълнение на договора за покупко-продажба.

 

Чл. 42. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

 

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, може да намерите TУК

 

Б) Анулиране на поръчка

Чл. 43. (1) В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „Баумакс България” ООД, както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.

(2) При отказ от поръчката „Баумакс България” ООД се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни.

 

В) Рекламации

Чл. 44. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт. Замяната на стока с друга се извършва в магазина, от който е закупена стоката. Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията.

(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.

(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Описание на дефекта, с необходимите документи може да изпращате на eshop@home-max.bg.

(5) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.

(6) Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на  „Баумакс България” ООД

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

A) Публикуване на ревюта за стоки

Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат само регистрирани ползватели.

Публикуването на ревюта се извършва след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение, "Баумакс България" ООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

При всички случаи "Баумакс България" ООД си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува, което и да е представено ревю, без значение от съдържанието му.

 

Б) Политика за защита на личните данни

"Баумакс България" ООД обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-качествени, по-добри и по-разнообразни продукти и услуги. Сигурността и поверителността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас.

Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Баумакс, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.home-max.bg

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на собствен сървър и при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.  

 

В) Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 

 Г) Какви лични данни събираме и как ги използваме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, запитване за услуга, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, или др.

При необходимост на издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие, по всяко време може да бъде оттеглено.

В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

 

Д) Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

 

Е) Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 

Ж) Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до pd@home-max.bg. С оглед избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

З) Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

И) Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/48/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

От съображения за сигурност на личните данни на Клиента Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията/поръчката.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни. 

Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Клиентите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.). Всеки един Клиент, който извърши такова деяние, ще бъде предаден на Органите на МВР от „Баумакс България” ООД и ще бъде санкциониран с цялата строгост на Българското Законодателство. 

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 45. (1) „Баумакс България” ООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.home-max.bg, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Баумакс България” ООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 46 Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 47. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.home-max.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба набрежност.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.home-max.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 48. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

 

Чл. 49 Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

 

Чл. 50. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „Баумакс България” ООД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

 

Чл. 51 „Баумакс България” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

 

Чл. 52. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „Баумакс България” ООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „Баумакс България” ООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 

 XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 53. Цветовете на стоките, показани в сайта www.home-max.bg зависят от настройките на Вашия монитор.

 

Чл. 54. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Баумакс България” ООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

 

Чл. 55. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.
(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 56. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 57. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 58. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България

 

Статус: 10.03.2022

Сайтът използва „бисквитки“ („кукита“), за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване.
Прочети още
Съгласен съм