Защита на лицата подаващи сигнали за нарушения

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА,
ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите вътрешни правила уреждат условията, реда и мерките за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз. За застрашаване или увреждане обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.
Правилата са изготвени в съответствие с изискванията на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/, който може да бъде открит на този линк: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137231156


II. ОБХВАТ

1. За какво може да се сигнализира
Каналът за сигурно вътрешно сигнализиране може да бъде използван за подаване на:

 • нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСОИН актове на Европейския съюз в областта на:
 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите;
 • безопасността на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство, относно конкуренцията и държавните помощи;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращият е узнал във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания
 • трудовото законодателство;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
 • За всички сигнали, които не попадат в гореизброените сфери или, за които по закон не може да се подават сигнали по този ред, няма да се образува производство за вътрешна проверка.

2. Кой може да подава вътрешни сигнали
Каналът за вътрешно подаване на сигнали може да бъде използван от всеки, който в работен контекст е узнал за извършено или предстоящо нарушение, свързано с „Баумакс България” ООД. Конкретни примери за лица, които могат да сигнализират са:

 • работници или служители;
 • други лица, полагащи наемен труд, независимо от начина на заплащане;
 • външни консултанти или изпълнители, доброволци или стажанти, съдружници, членове на управителни органи, кандидати за работа, бивши работници и служители и др.


Защита по реда на ЗЗЛПСОИН могат да ползват и всички, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал, както и тези, които са свързани със сигнализиращото лице. „Баумакс България” ООД стриктно ще следи да не се допусне нито сигнализиращото лице, нито свързаните с него лица или подпомагащи го, да бъдат подложени на репресивни ответни действия. Такава защита ще се прилага и по отношение на юридическите лица, с които сигнализиращото лице е свързано в работен контекст.

3. Кога законът пази лицата, подаващи сигнали
Лицата, които подават сигнали за нарушения, получават защита като такива при едновременното спазване на следните условия:

 • сами са стигнали до научаването на оповестената информацията за нарушението, а не посредством заявления от страна на друго лице;
 • към момента на подаване на сигнала разполагат с реални и разумни основания да смятат, че оповестената от тях информация за нарушение е истинна и попада в обсега на ЗЗЛПСОИН;
 • сигналът е подаден по реда за вътрешно сигнализиране на „Баумакс България” ООД.


Подателят на сигнал следва да се идентифицира, а „Баумакс България” ООД стриктно ще следи самоличността на сигнализиращото лице да не може да бъде узната от лицето, срещу което е подаден сигнал.
Съгласно ЗЗЛПСОИН няма да бъде образувано производство по анонимни сигнали. Въпреки това, всяко лице, което анонимно, но добросъвестно е подало сигнал при спазване на законовите изисквания, ще получи пълната защита съгласно ЗЗЛПСОИН и няма да бъде санкционирано.


ІІІ. ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

1.Условия и ред за подаване на сигнали

Сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, а именно Цветелина Иванова, Отговорно лице по Защита на личните данни.
Сигнал може да се подаде писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

Сигнали срещу Цветелина Иванова могат да бъдат подавани на Милена Николова на електронна поща:  milena_nikolova@home-max.bg

1.1. Подаване на писмен сигнал
Писмен сигнал се подава с попълване на формуляр по образец. Той следва да бъде изпратен на електронна поща: tsvetelina_ivanova@home-max.bg

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения. Може да се позовава на документи, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

1.2. Подаване на устен сигнал
Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на следния номер 02 8073736 или чрез лична среща. Когато сигналът се подава чрез лична среща, сигнализиращото лице следва да съгласува чрез съответния телефонен номер момента на срещата със служителя, отговорен за обработка на сигналите. Устният сигнал се документира чрез попълване на протокол. Сигнализиращото лице има възможност да подпише протокола.
Ако сигналът не отговаря на законовите изисквания, на лицето ще бъде изпратено съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности и то следва да ги отстрани в 7-дневен срок. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на подалия сигнала и проверка не се извършва.
Всеки сигнал ще бъде проверен за неговата достоверност и няма да бъдат разгледани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСОИН, както и сигнали, които не дават основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, ще бъдат върнати на подателя с указание за поправка на информацията.

2. Ред за обработване на сигналите
След като сигналът бъде получен, в 7-дневен срок ще бъде изпратено потвърждение за неговото получаване. При последващото му разглеждане ще бъде гарантирано, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена. „Баумакс България” ООД ще осигури предприемането на всички мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица. При разглеждане на сигнала ще се поддържа връзка с лицето, като при необходимост ще бъдат изисквани допълнителни сведения от него и от трети лица.
Не по-късно от три месеца след потвърждаването за получаването на сигнала сигнализиращият ще получи обратна информация за предприетите действия.
При поискване, всеки сигнализиращ ще получи ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз. Сигналите за нарушения се поддържат в регистър, който не е публичен.
При проверката на подадения сигнал лицето, срещу което е сигналът, ще бъде изслушано, като ще има възможност да даде писмени обяснения и да представи доказателства. То ще получи и всички събрани доказателства, без да узнае самоличността на сигнализиращия и в 7-дневен срок ще може да направи възражения. Ще му бъде осигурено пълно право на защита.
При потвърждаване на изнесените в сигнала факти ще бъдат организирани съответните последващи действия, а ако е необходимо ще се изиска съдействие и на други лица.
В тези случаи отговорните за разглеждане на сигналите служители ще следва да предложат на „Баумакс България” ООД предприемането на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението.
Ако в хода на производството по проверка на сигнала, се установи, че са засегнати права на сигнализиращото лице и то следва да бъде насочено към компетентните органи, това ще бъде направено своевременно.
При необходимост от предприемане на действия от съответен орган за външно сигнализиране, сигналът ще му бъде препратен, за което лицето, подало сигнала, ще бъде уведомено предварително.

3. Защитени ли са лицата, срещу които е подаден сигнал
Засегнатото лице се ползва в пълна степен от правото си на защита и на справедлив процес. То има право да бъде изслушано и от достъп до отнасящите се до него документи. Засегнатото лице има право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че срещу него съзнателно е подаден сигнал с невярна информация или публично е оповестена невярна информация.

4. Отговорност във връзка с подаването на сигнали
Всяко лице, което попречи на подаването на сигнал или предприеме каквито и да е ответни действия спрямо сигнализиращо лице, ще бъде наказано по реда на ЗЗЛПСОИН. Това се отнася и за лицата, които недобросъвестно използват системата за сигнализиране за постигане на противоправни цели и резултати. Служителите и работниците на „Баумакс България” ООД следва да се придържат към добросъвестното използване на системата за подаване на сигнали за нередности. Ако на базата на последващо проведено разследване бъде установена порочна практика, с цел постигане на злонамерени резултати или клевета, ще бъдат приложени пропорционалните за това санкции в съответствие със законодателството.
Ако лице, което е подало сигнал, претърпи вреди във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, съгласно ЗЗЛПСОИН, тези вреди се считат за причинени умишлено до доказване на противното.
Сигнализиращото лице носи отговорност съгласно българското законодателство и правото на Съюза за действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението. Законодателството предвижда и наказателна или административно-наказателна отговорност при набеждаване или съзнателно подаване на неверни сигнали.
Подробно описание на административно-наказателната отговорност при нарушаване на правилата, свързани със сигнализиране, се съдържа в ЗЗЛПСОИН.

ІV. ВЪНШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ
"Външно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи.

V. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Как ще бъдат защитени подателите на сигнали

„Баумакс България” ООД взима всички необходими мерки, за да възпрепятства прилагането на репресивни ответни мерки срещу сигнализиращо лице за подаден сигнал за нарушение.
„Баумакс България” ООД не толерира и ще възпре всякакви практики, противоречащи на целите на настоящата политика и на ЗЗЛПСОИН, които биха навредили на сигнализиращото лице. Такива недопустими практики включват:

 • Възпрепятстването и опитите за възпрепятстване на подаването на сигнали
 • Извършването на всякакви ответни действия срещу лице, подало сигнал, с цел отмъщение (законът посочва неизчерпателен списък на възможните действия, които са забранени)
 • Нарушаването поверителността относно подаващите сигнали лица
 • Разгласяването на невярна информация относно Защитата на лицата подаващи сигнали за нередности


Всеки, който извърши подобни действия, ще бъде санкциониран от страна на „Баумакс България” ООД по ЗЗЛПСОИН.
В случай на съдебен или административноправен процес, в който лице твърди, че е било обект на ответни действия, то лицето се ползва от защита, но трябва да бъде доказано, че тези действия са реакция именно на подаден от него сигнал.
Сигнализиращите лица няма да бъдат държани отговорни за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или за достъпа до нея, при условие че това придобиване не представлява самостоятелно престъпление. Също така те няма да бъдат държани отговорни за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, при условие че са имали основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението.
Когато срещу някого е образувано дело във връзка с подаден от него сигнал или публично оповестена информация, той има право да поиска прекратяване на това производство, ако е имало основателна причина да предполага, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията са били необходими за разкриване на нарушение.

2. Запазена ли е в тайна самоличността на сигнализиращите
Самоличността на лицето, подало сигнал (включително анонимен), няма да бъде разкривана на лица, неоторизирани за обработка на сигналите, освен ако то не е дало изрично съгласие за това. Такава информация обаче може да бъде предоставяна за целите на разследване на националните органи, когато това е необходимо.

3. Как се обработват лични данни в процеса на сигнализиране
Всяко обработване на лични данни във връзка със сигнализирането, се извършва в съответствие със законодателството на България и ЕС и правилата на „Баумакс България” ООД.